Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van SDF HORTI SOFTWARE B.V. (SDF). Hierin leggen we onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Contactgegevens
SDF HORTI SOFTWARE B.V.
Adres: Bleiswijkseweg 37-R
2712 PB Zoetermeer
Telefoon: +31 10 250 20 90
Algemeen e-mailadres:info@sdf.nl

Privacy Officer
De privacy Officer van SDF is te bereiken via privacyofficer@kubo.nl of per post op het bovenstaande postadres. Stuurt u de brief dan t.a.v. de Privacy Officer.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
SDF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten in Nederland of daarbuiten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wanneer u het contactformulier invult of gegevens aan ons verstrekt per e-mail of telefoon verwerkt SDF uw persoonsgegevens om uw (aan)vraag zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Daarnaast verwerkt SDF persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die SDF mogelijk verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Uw e-mailadres;

Als u een overeenkomst met SDF heeft gesloten, dan is het mogelijk dat SDF aanvullende gegevens van u verwerkt. Lees hiervoor de algemene leveringsvoorwaarden bij uw contract met SDF. Tot slot, voor zover SDF persoonsgegevens over u verkrijgen door het raadplegen van openbare registers informeren wij u daarover.

Waarom verwerkt SDF persoonsgegevens?
SDF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties;
 • Om u uit te kunnen nodigen voor onze bijeenkomsten en evenementen;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u en/of derde partijen in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaart SDF persoonsgegevens?
SDF bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. SDF hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt voor het toezenden van een digitale nieuwsbrief worden verwijderd wanneer u aangeeft de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.
 • Voor persoonsgegevens die SDF op basis van een opdrachtrelatie verwerkt, geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben zeven jaar bewaren (o.a. uw persoonsgegevens zoals opgenomen in onze debiteurenadministratie).

Delen van persoonsgegevens met derden
SDF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SDF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
SDF werkt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming en werkt niet met profilering.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. Lees hierover meer in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw gegevens over te dragen en uw eerdere verleende toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. Een dergelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens kunt u sturen aan SDF via het bovenstaande postadres of e-mailadres. Dit geldt ook indien u uw toestemming wenst in te trekken of bezwaar wenst te maken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zal SDF uw identiteit controleren voordat wij op een verzoek in kunnen gaan. SDF probeert zo snel als mogelijk te reageren, maar uiterlijk binnen vier weken na het indienen van uw verzoek. Wanneer SDF (deels) niet aan uw verzoek kan voldoen, dan ontvangt u een gemotiveerde reactie. Uw rechten kunnen worden beperkt op basis van de in de AVG vastgestelde gronden. 

Hoe beschermt SDF uw persoonsgegevens?
SDF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sdf.nl.

Vragen of klachten?
Heeft u vragen over privacy of de omgang met persoonsgegevens door SDF, dan kunt u die altijd stellen aan onze Privacy Officer. U kunt ook altijd contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of hun website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ raadplegen.

Wijzigingen
SDF kan deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website. Wij doen ons best u over wijzigingen te informeren.

Zoetermeer, maart 2023